От ПГ „В. Пеев“

ЕКИП НА ПГ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ ЗА АПРОБИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ

Име, фамилия Длъжност Позиция в ПУ
1. Катя Петрова заместник-директор АСД ръководител
2. Марина Пешева педагогически съветник кариерен консултант
3. Марина Кръстанова учител кариерен консултант
4. Петя Грозданова главен счетоводител техн. сътрудник