От МОН

ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Име, фамилия Позиция в проекта e-mail
1. Милка Коджабашиева-Йовкова ръководител на проекта m.kodjabashieva@mon.bg
2. Силвия Кънчева координатор по проекта s.kantcheva@mon.bg
3. Ганка Илиева администратор по проекта g.ilieva@mon.bg
4. Соня Найденова асистент по проекта s.naidenova@mon.bg
5. Диляна Гърбовска юрист d.garbovska@mon.bg
6. Анна Милчева-Бурева координатор-финансист a.dancheva@mon.bg
7. Антон Коев експерт финансови дейности a.koev@mon.bg
8. Шенай Мюмюн експерт по информационни и
комуникационни технологии
sh.myumyun@mon.bg
9. Георги Илиев експерт стопански дейности ЦКО g.iliev@mon.bg
10. Веселин Атанасов експерт трудово-правни въпроси v.atanasov@mon.bg
11. Александра Бойчева експерт по популяризиране
на проекта
a.boycheva@mon.bg
12. Павлинка Ламбова експерт по Закона за обществените
поръчки
p.lambova@abv.bg
13. Росица Пенкова сътрудник по отчитане на индикаторите r.penkova@mon.bg
14. Дорияна Дачева технически сътрудник по проекта d.dacheva@mon.bg