За проекта

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

 

ПГ „Велизар Пеев“ е избрано за пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта от месец октомври 2016г. в училището функционира клуб „Кариера“, в който учители, съвместно с кариерни консултанти от ЦКО София регион ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.

Професионалното ориентиране помага на учениците да осъзнаят ползите от ученето и да развият преносими умения. Чрез дейностите в клуба учениците ще имат възможност да се запознаят с различни професии и да се научат как да планират кариерното си развитие. Ползите от участието в “Клуб Кариера” са придобиване на  умения за комуникация, работа в екип, увереност и информираност по темите, свързани с кариерата, осъзнаване ролята и значението на училището и ученето през целия живот за бъдещето на младите хора. Заниманията се провеждат в непосредствена интерактивна среда, което провокира позитивни нагласи и интерес у участниците.

Насоките, в които ще работят кариерните консултанти са:

 • Информиране за профилите на обучение, професиите и специалностите, средните и висшите училища;
 • Осъществяване диагностична и консултативна дейност с ученици за избор на образование и кариера;
 • Методическа подкрепа на учителите при осъществяване на дейности по кариерно ориентиране в училището;
 • Осъществяване връзка между училището и пазара на труда.

Основни методи за обучение по програмата, използвани от кариерните консултанти в клуб „Кариера” са:

 • индивидуално консултиране;
 • групова работа чрез интерактивни упражнения:
 • обсъждане;
 • дискусия;
 • решаване на казуси;
 • мозъчна атака;
 • тренинги;
 • ролева игра.

Очакваните резултати на екипа от ПГ „Велизар Пеев“ са:

 • да се наложи като ценен, търсен и полезен помощник в разрешаване проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие;
 • да подпомага учениците при избора им на професия, да развива способността им сами да планират и управляват собствената си кариера, да развиват своите знания и умения, като по този начин подобряват пригодността си за заетост;
 • да осигури достъп до подробна информация за кандидатстващите във ВУЗ.

Клуб „Кариера” е първата инициатива за въвеждане на модули за ранно професионалното ориентиране като програма за обучение в средните училища. Проектът успешно пилотира устойчив модел, който може да бъде интегриран в българските училища и да стане част от учебния процес.